Vyhlásenia a súhlasy

Vyhlásenia a súhlasy

Objednávateľ vyhlasuje, vyplnením a odoslaním tejto záväznej prihlášky spoločnosti Royal Study s.r.o. potvrdzuje, že

1. sa oboznámil a berie na vedomie všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Royal Study s.r.o.  (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť príkaznej zmluvy, boli mu pred podpísaním záväznej prihlášky odovzdané, a s ktorých obsahom sa riadne oboznámil,

2. bol oboznámený o možnosti odstúpiť od príkaznej zmluvy a to v súlade s VOP,

3. bol informovaný a je si plne vedomý požiadaviek ktorých splnenie je predpokladom absolvovania študijného pobytu, tieto spĺňa a ich splnenie je schopný kedykoľvek na požiadanie preukázať.

Objednávateľ vyplnením a odoslaním tejto záväznej prihlášky udeľuje spoločnosti Royal Study s.r.o. splnomocnenie na výber vhodného zahraničného partnera, ako aj na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí študijného pobytu so zahraničným partnerom v mene a na účet objednávateľa, a odovzdanie ceny študijného pobytu zahraničnému partnerovo v mene objednávateľa, ako aj na vykonávanie akýchkoľvek z tým súvisiacich faktických a právnych úkonov.
Objednávateľ fyzická osoba vyplnením a odoslaním tejto záväznej prihlášky spoločnosti Royal Study s.r.o. vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, národnosť, dátum narodenia, rodné číslo, zamestnanie, emailová adresa, telefónne ako aj fakturačných údajov a to za účelom uzatvorenia a plnenia predmetu príkaznej zmluvy, ako aj za účelom uzatvorenia a plnenia predmetu zmluvy o poskytnutí študijného pobytu zahraničným partnerom a v súvislosti s týmito zmluvami, ako aj na interné účely spoločnosti Royal Study s.r.o. a vyjadruje tiež súhlas s poskytovaním a sprístupnením svojich osobných údajov zahraničnému partnerovi, ako aj iným tretím osobám určený spoločnosťou Royal Study s.r.o. v rozsahu a miere nevyhnutnej pre plnenie predmetu vyššie uvedených zmlúv. Súhlas objednávateľ udeľuje na dobu neurčitú a je oprávnený ho kedykoľvek odvolať. V prípade, ak je oprávnená osoba, ktorej bude študijný pobyt poskytnutý odlišná od objednávateľa, objednávateľ vyplnením a odoslaním tejto záväznej prihlášky spoločnosti Royal Study s.r.o. prehlasuje, že disponuje predchádzajúcim písomným súhlasom oprávnenej osoby so spracovaním jej osobných údajov a tento je schopný na požiadanie kedykoľvek preukázať.

Vyplnením záväznej prihlášky udeľuje objednávateľ súhlas Royal Study s.r.o. ako aj ňou určeným osobám so spracovaním osobných údajov uvedených v záväznej prihláške za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zmien a doplnov, a to na dobu potrebnú zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a Royal Study s.r.o., vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom Royal Study s.r.o. a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny študijného pobytu, výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto záväznej prihlášky udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v záväznej prihláške. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol v záväznej prihláške za účelom uzavretia príkaznej zmluvy a zmluvy o poskytnutí študijného pobytu.