Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje / GDPR 

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame,  najmä o našich klientoch a používateľoch nášho webu, či údaje spracovávame na  základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely ich  používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním  vašich osobných údajov práva. 

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Royal Study s.r.o. 

podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších  predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov “) v súlade s článkami č. 13  a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických  osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa  zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako  „Nariadenie GDPR“) 

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa, ako aj Vás ako dotknutej osoby sú upravené  v Zákone o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR, ktoré  Prevádzkovateľ dôsledne dodržiava. Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá  vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo  vlastnom mene. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Royal Study  s.r.o. , so sídlom Roľnícka 358, 831 07 Bratislava, IČO: 52 636 887, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.:140834/B ďalej len  „Prevádzkovateľ “) 

Kontaktné údaje: 

E-mail: info@royalstudy.sk 

Telefónne číslo: +421 918 110 488 

Prevádzkovateľ má poverenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá  dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek  obrátiť, a to písomne na adrese pod Roľnícka 358, 831 07 Bratislava alebo elektronicky  na adrese info@royalstudy.sk

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME? 

Spracovávame nasledujúce osobné údaje: 

 • identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko, užívateľské  meno a heslo, číslo a doba platnosti cestovného dokladu a rodné číslo, ak pre vás  vybavujeme víza, poistnú udalosť alebo príspevok vášho zamestnávateľa na  čerpanie našich služieb; 
 • kontaktné údaje, bližšie zadefinované ako osobné údaje, ktoré nám umožňujú  kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska a váš  kontakt na sociálnych sieťach; 
 • údaje o vašich objednávkach, najmä údaje o službách, ktoré si u nás  objednávate, platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách; údaje o vašom zdravotnom stave, ktorými sú najmä informácie o zdravotných  obmedzeniach súvisiacich s využívaním našich služieb, ako je zdravotný  hendikep či tehotenstvo; 
 • biometrické údaje v podobe vášho dynamického biometrického podpisu; údaje z vášho hodnotenia nami ponúkaných služieb, ktorými sa rozumejú  informácie, ktoré uvediete v recenzii hotela na našom webe a vaše fotografie,  ktoré k recenzii pripojíte; 
 • údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď ho prezeráte cez našu  mobilnú aplikáciu, tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte,  spôsob pohybu po našom webe, posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z  ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha,  identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho  verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané  zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia; 
 • údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy  otvorenia správ, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení,  jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie  obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov  cookies a podobných technológií; 
 • údaje o službách, ktoré u nás objednávate, údaje o vašom správaní na webe; ide  najmä o údaje o vašom pohlaví, veku, finančnej situácií a údaje podľa  jednotlivých služieb; 
 • Prípadne fotografie, video ulovených zážitkov zo zájazdu, ak budú vyhotovené Informácie o využití produktov a služieb – o aké služby ste u nás v minulosti  prejavili záujem, pričom na základe týchto údajov Vám vieme odporučiť vhodné  produkty a služby;
 • Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s Vami,  napríklad pomocou e-mailu alebo SMS správ. 
 1. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode 2 získavame priamo od Vás ako  dotknutej osoby. V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od Vás ako  dotknutej osoby, zdrojom týchto osobných údajov je vo väčšine prípadov Váš  spolucestujúci alebo rodinný príslušník. Osobné údaje resp. niektorý z osobných údajov  uvádzate pri prihlásení na odber katalógu z webstránky www.royalstudy.sk, v zmluve o  sprostredkovaní, prípadne na ďalších miestach v online prostredí alebo ďalších  dokumentoch. 

Osobné údaje môžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných  zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra alebo môžu výnimočne  pochádzať od tretích osôb, ktoré ich boli oprávnené Prevádzkovateľovi poskytnúť. 

 1. PREČO OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A ČO NÁS K TOMU OPRÁVŇUJE 

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu  buď: 

 • bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo  z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti alebo 
 • na základe vášho súhlasu. 

Spracovanie osobných údajov bez vášho súhlasu závisí od toho, na aký účel príslušné  spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete – či ste len návštevníkom  nášho webu, alebo sa u nás zaregistrujete alebo vyplníte prihlášku. Vaše údaje môžeme 

spracovávať aj v prípade, ak ste spolucestujúcim alebo účastníkom inej služby, ktorá je u  nás objednaná, ak s nami komunikujete alebo ak navštívite našu predajňu. 

Ak sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných povinností  Prevádzkovateľa, oprávneným záujmom Prevádzkovateľa alebo podľa osobitného  predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, účel  spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami: 

 • uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o obstaraní zájazdu, vrátane starostlivosti  o klientov napr. v rámci klientskeho portálu; 
 • zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu; uzatváranie poistných zmlúv; 
 • plnenie zmluvných povinností v súvislosti so zabezpečením víz; 
 • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva; 
 • spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z  pracovnoprávneho vzťahu; 
 • evidencia a archivovanie; 
 • riešenie prípadných reklamácii; 
 • výkon vnútorného auditu, výkon preverenia súladu s právnymi predpismi a pod.; 

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na marketingové účely, hlavným  účelom uvedeného spracúvania je ponúknuť najnovšie informácie o aktuálnych  produktoch a službách Prevádzkovateľa, prípadne o ponukách a službách obchodných  partnerov Prevádzkovateľa, pričom uvedený účel spracúvania súvisí najmä s  nasledujúcimi činnosťami: 

 • ponuka produktov a služieb, pričom ponuky môže Prevádzkovateľ poskytovať  elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných  na mobilné zariadenia cez telefónne číslo alebo aplikáciu, ako aj prostredníctvom  klientskej zóny; poštou , telefonicky a pod. 
 • automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane využívania aplikácií pre  účely remarketingu, retargetingu a segmentovania užívateľov s cieľom  prispôsobiť ponuku Vašim individuálnym potrebám; 
 • realizácia spotrebiteľských súťaží; 
 • prieskumy spokojnosti s využívanými produktmi a službami; 
 • na účel organizácie spoločenských podujatí organizovaných Prevádzkovateľom.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby  Prevádzkovateľ mohol zasielať individuálne ponuky produktov a služieb, zabezpečiť  spotrebiteľské súťaže a pod., pričom bez takto poskytnutého súhlasu Prevádzkovateľ nie  je oprávnený predmetné služby zabezpečiť. 

Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak vaše osobné údaje  spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš  súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje,  údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov: 

 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, 
 • zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, 
 • zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo  poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy  uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, 
 • zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných  kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v  znení neskorších predpisov, 
 • zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, 
 • zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. 

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu 10 rokov. 

 1. PRÁVNY ZÁKLAD 

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej  povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), uzatvorenie,  správa a plnenie zmluvných povinností zo zmluvy o obstaraní zájazdu, oprávnený  záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a  súhlas dotknutej osoby (najmä pre účely marketingu, spotrebiteľských súťaží a pod). 

Ak odmietnete poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje požadované pre účel plnenia  zmluvných povinností Prevádzkovateľa alebo na základe zákona, Prevádzkovateľ nie je  povinný uzatvoriť zmluvu o obstaraní zájazdu resp. poistnú zmluvu, ani poskytovať  žiadne ďalšie služby. 

 1. DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu  stanovenú podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov na  základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený. 

Súhlas je udelený Prevádzkovateľovi na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na  nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania  súhlasu. 

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom Prevádzkovateľa, súhlas bude v platnosti 10 rokov  od udelenia alebo do momentu odvolania súhlasu. 

Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude  vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 1. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Na spracúvanie osobných údajov môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa  a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako  sprostredkovatelia. S ohľadom na rozsah služieb poskytovaných Prevádzkovateľom sa  jedná o veľmi široký okruh sprostredkovateľov, pričom dochádza k prenosu osobných  údajov i do tretích krajín, zväčša krajín cieľových destinácií a tranzitných v zmysle  uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu. Nižšie sú uvedené jednotlivé kategórie  sprostredkovateľov: 

 • poskytovatelia ubytovacích zariadení; 
 • letecké spoločnosti; 
 • prepravné spoločnosti; 
 • sprievodcovia; 
 • ambasády, zastupiteľstvá; 
 • spolupracujúce agentúry; 
 • lokálne cestovné kancelárie; 
 • poskytovatelia IT služieb; 
 • poskytovatelia účtovných služieb; 
 • advokátske kancelárie; 
 • orgány verejnej moci;
 • ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné  údaje vjeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov. 

Na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely môže mať k osobným údajom  okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú  osobné údaje ako sprostredkovatelia. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré  spravujú IT systémy alebo poskytujú iné služby v súvislosti so spracúvaním osobných  údajov na marketingové účely, ktoré boli za týmto účelom písomne poverené  Prevádzkovateľom. 

 1. ZASIELANIE ÚDAJOV MIMO EU 

V rámci odovzdania údajov našim sprostredkovateľom môžeme vaše údaje odovzdať  tiež do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré však  zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. 

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov,  máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva  patria: 

 • Právo na prístup 

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým  účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto  ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich  osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Ochrana  osobných údajov zákazníkov“. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás  spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú,  sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k  týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu  spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a  ďalšie kópie už s poplatkom. 

 • Právo na opravu

Chybovať je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné  alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili,  poprípade doplnili. 

 • Právo na výmaz 

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné  údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z nasledujúcich  dôvodov: 

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali, odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku  ktorým na spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod,  prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať; 
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo vzniesť  námietku voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe  našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy,  ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo 
 • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v  súlade so všeobecne záväznými predpismi. 
 • Majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená  to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje,  nakoľko spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie  našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych  nárokov 
 • Právo na obmedzenie spracovania 

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie  spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch  požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli  predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy  (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných  údajov musíme obmedziť, keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne; vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr.  nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto  údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste nám v  budúcnosti takéto údaje ešte poskytli); 
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich  požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie  popísané nižšie v kapitole Právo vniesť námietku proti spracovaniu. Po dobu, po  ktorú prešetrujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie  vašich osobných údajov obmedziť. 
 • Právo na prenosnosť 

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli, a  ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše  osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo  čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa  jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických  databázach. 

 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu 

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na  základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo  nás k tomu oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje  spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať  závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali. 

 • Právo podať sťažnosť 

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať  sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade,  že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so  všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému 

spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov,  ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, kontaktné údaje: +421 2 3231  3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

 1. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j.  súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú  adresu info@royalstudy.sk, s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu  meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželáte, aby  Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (prípadne ak by ste chceli dostávať iba  vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť). 

V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k spracúvaniu Vašich osobných  údajov, kontaktujete nás prosím prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese:  info@royalstudy.sk 

Aktuálne znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a  doplnení niektorých zákonov je Vám k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého  odkazu: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525 

Aktuálne znenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je  Vám k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého odkazu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal 

content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK 

Používaním stránok prevádzkovateľa Royal Study s.r.o. súhlasíte s používaním cookies,  pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií